Provozní řád bowlingu

1. Návštěvníci bowlingového centra Bowling BOBY jsou povinni respektovat provozní řád, požární a poplachové směrnice a pokyny místního personálu.

2. Zájemci o hru (hráči) jsou povinni respektovat zúčtovací systém Bowling BOBY, zejména pak uhradit sjednanou dobu hry.

3. Při pozdním příchodu na objednanou hru je personál oprávněn zkrátit objednanou dobu hry na takovou, kterou mu dovolují následující rezervace a obsazenost drah.

4. Hráč je povinen se dostavit minimálně 5 minut před zahájením objednané hry k obsluze bowlingu. Pokud se hráč nedostaví nebo nedá zprávu, že se opozdí, má obsluha právo dráhu(y) obsadit dalším zájemcem.

5. Obsluhující personál je oprávněn přidělit hráči dráhu dle provozních podmínek a harmonogramu objednaných drah. Hráč je povinnen tuto skutečnost respektovat.

6. Do hracího bowlingového prostoru je povolen vstup pouze osobám ve speciální bowlingové obuvi, kterou je možno zdarma zapůjčit u obsluhy bowlingu. Hráči, kteří nevlastní speciální bowlingovou obuv, si ji musí zapůjčit. Používání zapůjčené obuvi „na boso“ je z hygienických důvodů zakázáno. Ponožky je možno zakoupit u obsluhy. Odchod mimo prostory herny v zapůjčené obuvi je zakázán.

7. Prostor rozběhu před čarou odhozu je upraven speciálním přípravkem a může být kluzký. Umožňuje hráčům před odhodem koule doklouznout.
– Upozorňujeme hráče na riziko uklouznutí, pádu a zranění.
– Dále upozorňujeme hráče na riziko úrazu při neopatrném odebírání koulí z podavače (v žádném případě nikdy nesahejte do vnitřku podavače)

8. Z důvodu možného poškození bowlingového zařízení je hráč povinnen se řídit pokyny obsluhujícího personálu.

Hráčům je zejména zakázáno :
– vhodit bowlingovou kouli na dráhu, pokud není dráha zapnutá
– vhodit bowlingovou kouli na dráhu, pokud se shrnovací závora nezvedla a zůstala v dolní poloze nebo zrovna shrnuje kuželky
– pokračovat ve hře, pokud se nevracejí vhozené bowlingové koule
– vstupovat na bowlingovou dráhu (dráhy jsou nanášeny olejem a hrozí uklouznutí)
– vstupovat na rozběh dráhy s jídlem a pitím
– vstupovat na rozběh dráhy s cigaretou, doutníkem či dýmkou
– vstupovat na rozběh dráhy na boso
– ohrožovat nevhodným chováním hru ostatních hráčů

9. Zjevně podnapilým osobám nebo osobám pod vlivem návykových a psychotropních látek je vstup do bowlingového prostoru a na hrací dráhy zakázán.

10. Pokud nastane na hracím zařízení jakákoliv závada, jsou hráči povinni neprodleně přerušit hru a závadu nahlásit obsluhujícímu personálu.

11. Hráči mohou používat ke hře koule herny nebo vlastní ( ale pouze bowlingové). Provozovatel herny nekontroluje stav donesených koulí a neručí za jejich stav po hře. Za poškození soukromých bowlingových koulí nenese herna odpovědnost.
Při použití vlastního náčiní (bowlingových koulí) přebírá hráč plnou hmotnou odpovědnost za případné poškození hracího zařízení, způsobené tímto náčiním.

12. Obsluhující personál je oprávněn ukončit hru po uplynutí předem sjednané doby bez ohledu na stav rozehranosti hry.

13. Pokud hráč poruší zásady stanovené v tomto řádu, je obsluhující personál oprávněn ukončit hru a vykázat jej z bowlingového prostoru.

14. V případě úmyslného poškození dráhy nebo zařízení bowlingu má vedení Bowling BOBY právo na náhradu způsobené škody.

Bowling BOBY, Sportovní 2a, Brno, 60200